Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nhiều kết quả nổi bật

Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nghị quyết Đại hội), Đảng bộ EVN đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội theo từng năm.

Hoàn thành đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết, từ ngay sau Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III (tháng 7/2020), Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát tình hình thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát tình hình thực tiễn; hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. 

Theo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, 5/5 chỉ tiêu xây dựng Đảng đều đã đạt và vượt kế hoạch theo từng năm;  công tác phát triển đảng viên được làm tốt. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy EVN đã chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đặc biệt trong bối cảnh Tập đoàn nhiều khó khăn, công tác tư tưởng càng được chú trọng thực hiện, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn có nhận thực đúng đắn về lý tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Cụ thể, Đảng ủy EVN đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc trong việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của đơn vị.

Đảng ủy EVN lãnh đạo Tập đoàn vượt khó, hoàn thành các mục tiêu đề ra

Từ sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, cấp ủy các đơn vị trực thuộc đã triển khai có hiệu quả tại cơ sở. Theo đồng chí Phạm Văn Vương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Đảng bộ Công ty xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nội dung đặc biệt quan trọng, Đảng bộ Công ty đã đổi mới cách tiếp cận nội dung tuyên truyền, giáo dục theo hướng sát với tình hình hiện nay và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, Công ty. Theo đó, năm 2022 - 2023 khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn đảm bảo cung ứng điện, cân đối tài chính, Đảng ủy Công ty đã chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt và kêu gọi đảng viên, CBCNV chia sẻ, đồng lòng vượt khó, yên tâm công tác. Bên cạnh đó, tập trung quán triệt việc học tập Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí”. Sau học tập, cán bộ đảng viên trong Công ty đều viết cam kết tu dưỡng rèn luyện, làm cơ sở cho việc kiểm điểm đánh giá cuối năm thực tế, đã nỗ lực thực hành tiết kiệm trong mọi mặt hoạt động.

Thời gian qua, xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy EVN đã kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Đảng; nghiêm túc triển khai xây dựng Đề án kiện toàn Đảng bộ EVN theo mô hình Đảng bộ Công ty mẹ Tập đoàn; hoàn thành quy trình, thủ tục tiếp nhận 7 Đảng bộ về trực thuộc Đảng bộ EVN theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định số 1169-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW. 

Đặc biệt, trong năm 2023, Đảng ủy EVN đã báo cáo cấp có thẩm quyền kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn. Trong năm, đã thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc; sắp xếp, bố trí nhân sự chuyên trách công tác Đảng.

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn, các năm 2020 - 2021, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo EVN hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, bảo toàn và phát triển được vốn. Bước sang năm 2022, mặc dù EVN đã rất nỗ lực và quyết liệt triển khai các giải pháp nội tại, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, tuy nhiên vẫn không đủ đáp ứng được chi phí mua điện tăng cao đột biến. 

Năm 2023, tình hình hạn hán kéo dài trong 6 tháng đầu năm, nguồn nước các hồ thủy điện thiếu hụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát điện dẫn đến hoạt động kinh doanh của EVN gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, ngoài Nghị quyết tổng thể nhiệm vụ công tác năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, nghị quyết các kỳ họp, chương trình hành động, chỉ thị, thông báo kết luận… Ban Thường vụ Đảng ủy EVN cũng đã cho ý kiến đối với nhiều nội dung công việc chuyên môn cụ thể để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung nhiệm vụ cung cấp điện, triển khai đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện được giao, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm, cấp bách. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) và đoàn công tác EVN kiểm tra dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, tháng 11/2023

“Năm 2023 là một năm khó khăn rất lớn đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mặc dù vậy, Đảng bộ Tập đoàn đã nỗ lực cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng được khá nhiều kết quả” - Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận.

Xác định sẽ có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn trong thời gian tới, ngay từ đầu năm 2024, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp, trong đó tập trung đảm bảo cung ứng điện; đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển ổn định. Đảng bộ EVN tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra chỉ tiêu, toàn Đảng bộ EVN kết nạp trên 650 đảng viên mới. Chỉ trong nửa nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Tập đoàn kết nạp 598 đảng viên, bằng 92% chỉ tiêu Nghị quyết; 
- Hơn 90% đảng viên toàn Đảng bộ EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
- Hơn 95% các tổ chức đảng trong Đảng bộ EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Số tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định.


  • 13/03/2024 09:37
  • Nguồn: Chuyên đề Quản lý & Hội nhập Tạp chí Điện lực
  • 3642