Thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các tổ chức Đảng trực thuộc về việc thực hiện Hướng dẫn số 18- HD/BTGTW, ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Đảng ủy EVN yêu cầu cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn căn cứ vào tài liệu đã được đăng tải tại website của Tập đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, tổ chức mình triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị bằng các hình thức phù hợp; chủ động nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp để xử lý, ngăn chặn kịp thời các “điểm nóng” về môi trường.

Chi tiết Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương có file đính kèm.

Huongdan18BanTuyengiaoTW2021.docx


  • 20/08/2021 06:47
  • PV
  • 6719