Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hoá

Tại Quyết định số 2141/QĐ-TTg ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hoá (dự án). Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc của dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII.

Theo Quyết định số 2141/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư dự án.

 

Ảnh minh họa

Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép, chiều dài khoảng 74,4km từ sân phân phối 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 đến Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. Dư án đi qua các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.086,827 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 925,830 tỷ đồng, chiếm 30% giá trị tổng mức đầu tư được phân bổ theo kế hoạch; vốn vay ngân hàng thương mại là 2.160,997 tỷ đồng, chiếm 70% giá trị tổng mức đầu tư (bao gồm thuế giá trị gia tăng)..

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023-2025, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6/2024.

Dự án nhằm mục tiêu giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp; nâng cao độ dự trữ ổn định truyền thị trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc; truyền tải công suất NMNĐ Nam Định I sau khi nhà máy đi vào vận hành và các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực miền Trung vào Hệ thống điện Quốc gia, tạo mối liên kết lưới điện các khu vực.

Tại Quyết định số 2141/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai dự án.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm D khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bộ Công Thương chỉ đạo và hướng dẫn EVNNPT trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án cũng như việc lựa chọn công nghệ trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp với mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Xây dựng hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án; giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật liên quan,

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ đối với quá trình đầu tư dự án theo quy định. Chỉ đạo EVN và EVNNPT tổ chức thực hiện quản lý đầu tư dự án bảo đảm hiệu quả đầu tư, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa thực hiện đầy đủ thủ tục trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. Chủ trì, phối hợp với EVNNPT triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với EVN, EVNNPT xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích thực hiện dự án, chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và việc chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

EVN và EVNNPT nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án; khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát và xác định chính xác diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án. Trường hợp việc phát sinh về diện tích sử dụng rừng làm thay đổi các nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết tại đây