Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng cho Dự án Đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký văn bản số 1752/TTg-NN về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với gần 19,6 ha rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận để thực hiện Dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân như Báo cáo thẩm định và đề xuất, kiến nghị của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 7942/BNN-TCLN ngày 23/11/2021.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trê. UBND tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên.

Dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân phải hoàn thành trong tháng 12/2022 nhằm giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội;

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai Dự án nêu trên.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng của dự án.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban1752TTgChinhphu2021.pdf