Thư mời quan tâm Chương trình đào tạo Big data

Chương trình đào tạo Big data để nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin của các đơn vị trong EVN

1. Thông tin chương trình đào tạo xem Tại đây

2. Nội dung bản chào giá xem Tại đây


  • 14/01/2021 08:50
  • Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 1462