Thông tư số 06/2021/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT

Ngày 6/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 quy định về thực hiện giá bán điện.

Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện tại đây.


  • 07/09/2021 04:21
  • BBT
  • 378661