Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 4/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 34200,8MW (Lúc 18:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 690,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện: 330,3 triệu kWh

- Nhiệt điện than: 207,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO): 44,2 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu: 0 triệu kWh

- Điện gió: 33,7 triệu kWh

- Điện mặt trời: 62,8 triệu kWh

- Nhập khẩu điện: 9,9 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel, …): 1,4 triệu kWh

 

Mục

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

28045,7

32115,7

Thủy điện

9298,8

17510,0

Nhiệt điện than

8098,1

10061,9

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1379

2563

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1682,9

1076,3

ĐMT trang trại

4932,8

0

ĐMT mái nhà

2475,0

0

Nhập khẩu điện

122,8

843,1

Khác (Sinh khối, Diesel …)

56,3

61,4

 

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 05/09/2023 12:23
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3870