Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 24/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 34719,7 MW (Lúc 18:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 737,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 253,4 triệu kWh 

- Nhiệt điện than 368,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 39,0 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 13,8 triệu kWh

- Điện mặt trời 47,3 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 13,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

30318,7

32607,3

Thủy điện

7052,8

12851,9

Nhiệt điện than

13851,6

16534,5

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1389

1757

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

469,3

564,1

ĐMT trang trại

4836,8

0

ĐMT mái nhà

2517,6

0

Nhập khẩu điện

140,2

835,4

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

61,4

64,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 25/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3594