Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 21/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 41880,5 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 868,0 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 334,9 triệu kWh

- Nhiệt điện than 391,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 41,8 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 7,7 triệu kWh

- Điện mặt trời 75,2 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 15,3 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

37702,5

38247,4

Thủy điện

11222,5

16924,8

Nhiệt điện than

13931,1

18085,0

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1533

1822

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

243,8

417,3

ĐMT trang trại

6013,9

0

ĐMT mái nhà

4528,9

0

Nhập khẩu điện

170,5

933,0

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

58,8

65,4

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 22/09/2023 10:26
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3772