Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 20/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 41649,4 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 853,5 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 322,3 triệu kWh

- Nhiệt điện than 357,8 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,7 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh 

- Điện gió 6,0 triệu kWh

- Điện mặt trời 92,5 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 14,7 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

37011,1

38399,1

Thủy điện

10035,6

16315,6

Nhiệt điện than

12390,5

17803,6

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

2212,2

2805,3

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

118,2

527,9

ĐMT trang trại

6378,8

0

ĐMT mái nhà

5643,4

0

Nhập khẩu điện

170,5

881,9

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

61,8

64,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 21/09/2023 10:46
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3748