Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 19/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 41033,4 MW (Lúc 15:00)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 840,3 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 333,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 327,8 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 69,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 5,1 triệu kWh

- Điện mặt trời 86,3 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,9 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

36509,5

37164,9

Thủy điện

10254,1

17158,2

Nhiệt điện than

11584,0

15144,4

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

2139

3416

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

113,9

344,7

ĐMT trang trại

6640,6

0

ĐMT mái nhà

5456,6

0

Nhập khẩu điện

259,5

1039,7

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

61,8

62,0

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 20/09/2023 10:07
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3664