Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 17/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 34410,1 MW (Lúc 18:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 693,0 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 275,2 triệu kWh

- Nhiệt điện than 272,8 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 54,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 8,7 triệu kWh

- Điện mặt trời 65,9 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 14,5 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

27476,6

31054,5

Thủy điện

7521,4

13547,7

Nhiệt điện than

10388,0

13562,4

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1823

2881

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

268,7

187,2

ĐMT trang trại

4469,9

0

ĐMT mái nhà

2771,3

0

Nhập khẩu điện

174,8

814,0

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

59,5

62,1

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 18/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3620