Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 16/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 35977,1 MW (Lúc 18:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 760,6 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 325,0 triệu kWh

- Nhiệt điện than 276,2 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 59,1 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 13,6 triệu kWh

- Điện mặt trời 67,6 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,5 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

31215,5

32999,7

Thủy điện

9334,1

16543,5

Nhiệt điện than

10243,0

12179,1

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1646

2828

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

600,8

424,4

ĐMT trang trại

6056,2

0

ĐMT mái nhà

2961,1

0

Nhập khẩu điện

303,0

962,9

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

71,2

61,7

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 17/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3664