Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 13/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 37953,0 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 796,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 304,6 triệu kWh

- Nhiệt điện than 309,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 53,0 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 41,6 triệu kWh

- Điện mặt trời 68,4 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

32927,6

34825,0

Thủy điện

7827,2

15333,6

Nhiệt điện than

11881,4

14189,5

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1860

3183

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1871,9

1033,0

ĐMT trang trại

5700,8

0

ĐMT mái nhà

3572,7

0

Nhập khẩu điện

157,0

1022,5

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

56,5

63,3

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 14/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3792