Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 12/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 38657,0 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 820,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 310,6 triệu kWh

- Nhiệt điện than 330,0  triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 53,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 41,3 triệu kWh

- Điện mặt trời 65,7 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

34034,7

36512,5

Thủy điện

8626,2

16313,7

Nhiệt điện than

13183,6

14909,4

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1872

2982

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1914,0

1240,1

ĐMT trang trại

5740,8

0

ĐMT mái nhà

2423,1

0

Nhập khẩu điện

221,2

1002,9

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

53,9

64,3

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 13/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3693