Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 11/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 39570,3 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 807,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 315,5 triệu kWh

- Nhiệt điện than 311,0 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 52,7 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 40,2 triệu kWh

- Điện mặt trời 70,6 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

34685,1

36820,7

Thủy điện

10921,5

16926,8

Nhiệt điện than

11892,7

14465,2

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1879

2980

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1422,9

1376,4

ĐMT trang trại

4561,8

0

ĐMT mái nhà

3700,6

0

Nhập khẩu điện

247,7

1010,4

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

59,0

61,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 12/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3735