Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 10/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 34188,7 MW (Lúc 18:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 726,5 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 309,0 triệu kWh

- Nhiệt điện than 267,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 48,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 30,1 triệu kWh

- Điện mặt trời 54,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 15,9 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

29335,1

32820,4

Thủy điện

9082,1

17026,4

Nhiệt điện than

10901,5

11515,7

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1782

2219

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1156,6

1008,4

ĐMT trang trại

3833,0

0

ĐMT mái nhà

2267,5

0

Nhập khẩu điện

253,1

988,9

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

59,4

62,0

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 11/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3693