Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 09/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 38335,2 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 812,6 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 353,9 triệu kWh

- Nhiệt điện than 288,3 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 52,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 22,9 triệu kWh

- Điện mặt trời 77,3 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,3 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

34906,1

34995,1

Thủy điện

10817,0

17634,6

Nhiệt điện than

10790,5

13015,6

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1868

2381

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

634,3

1057,0

ĐMT trang trại

6088,8

0

ĐMT mái nhà

4396,2

0

Nhập khẩu điện

252,4

843,4

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

58,9

63,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 10/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3784