Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 08/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 41117,1 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 851,5 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 382,5 triệu kWh

- Nhiệt điện than 301,2 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 60,2 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh 

- Điện gió 15,4 triệu kWh

- Điện mặt trời 73,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,6 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

36915,4

36836,9

Thủy điện

11964,3

18024,8

Nhiệt điện than

11506,8

14191,0

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1858

3198

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

586,6

483,7

ĐMT trang trại

6416,3

0

ĐMT mái nhà

4254,9

0

Nhập khẩu điện

268,9

875,5

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

59,8

63,8

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 09/09/2023 10:27
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3723