Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 07/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 41590,7 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 858,7 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 382,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 311,4 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 55,9 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 14,6 triệu kWh

- Điện mặt trời 75,9 triệu kWh 

- Nhập khẩu điện 16,9 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

36811,0

38863,0

Thủy điện

12583,7

19410,0

Nhiệt điện than

12311,1

14802,4

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1789

3370

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

619,0

332,8

ĐMT trang trại

5439,2

0

ĐMT mái nhà

3753,2

0

Nhập khẩu điện

254,4

883,4

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

61,4

64,4

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 08/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3581