Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 06/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 40342,2 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 829,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 380,7 triệu kWh

- Nhiệt điện than 281,0 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 59,6 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 20,5 triệu kWh

- Điện mặt trời 70,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,5 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

35363,3

38177,7

Thủy điện

12783,9

18723,1

Nhiệt điện than

9874,1

14673,4

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1927

3208

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

922,4

612,2

ĐMT trang trại

5995,6

0

ĐMT mái nhà

3531,2

0

Nhập khẩu điện

268,6

899,1

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

60,5

61,8

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 06/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3610