Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 05/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 39006,2 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 783,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 380,9 triệu kWh

- Nhiệt điện than 239,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 49,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 28,9 triệu kWh

- Điện mặt trời 64,7 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,1 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

32820,1

35619,7

Thủy điện

11760,7

18642,0

Nhiệt điện than

9015,8

11969,2

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1647

3112

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1241,4

993,2

ĐMT trang trại

6035,0

0

ĐMT mái nhà

2906,3

0

Nhập khẩu điện

153,5

841,6

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

60,4

61,7

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 06/09/2023 10:28
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3840