Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 03/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 29244,0 MW (Lúc 18:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 606,0 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 278,9 triệu kWh

- Nhiệt điện than 194,1 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 36,6 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 32,8 triệu kWh

- Điện mặt trời 54,0 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 8,1 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

25076,7

28131,3

Thủy điện

8021,7

16296,9

Nhiệt điện than

7945,8

8327,4

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1383

1664

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

749,9

1202,8

ĐMT trang trại

3488,3

0

ĐMT mái nhà

3177,3

0

Nhập khẩu điện

251,2

577,6

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

59,4

62,6

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien


  • 04/09/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3929