Thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

Tại Quyết định số 1142-QĐ/ĐU ngày 13/2/2020 về việc thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn được phân công làm Trưởng Tiểu ban.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn làm Phó Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban còn có 7 thành viên gồm: Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự, Trưởng ban Kiểm tra - Thanh tra, Trưởng ban Truyền thông, Chánh Văn phòng Tập đoàn, Giám đốc Công ty Viễn thông điện lực và CNTT, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn. 

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội có nhiệm vụ xây dựng, trình Ban Thường vụ xem xét, thông qua kế hoạch phục vụ Đại hội, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác phục vụ Đại hội.

Thành viên của Tiểu ban được nhận các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW và làm việc với các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiểu ban tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1045-QĐ/ĐU, ngày 11/9/2019 của Đảng ủy EVN và có hiệu lực từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm. 

Quyetdinh1142DUEVN2020.pdf