Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Quyết định số 62/QĐ-EVN (ngày 18/3/2015) về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn giai đoạn 2016 - 2020 (Ban chỉ đạo).

Theo Quyết định của HĐTV, Ban Chỉ đạo gồm 31 thành viên do ông Phạm Lê Thanh – Tổng giám đốc EVN làm Trưởng ban Chỉ đạo, ông Đinh Quang Tri – Phó tổng giám đốc EVN là Phó trưởng ban Thường trực.

Ban có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo HĐTV EVN thông qua để trình Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt; đôn đốc, giám sát việc thực hiện của các bộ phận chức năng và các đơn vị; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện 2 Đề án “Tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2014 - 2016” và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của EVN giai đoạn 2013 - 2015” của EVN; định kỳ 6 tháng báo cáo HĐTV EVN kết quả triển khai thực hiện.

Quyết định cuả HĐTV EVN cũng yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc được giao.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn quyết định theo file đính kèm

Quyetdinh62EVN.pdf


  • 25/03/2015 11:27
  • Xuân Tiến
  • 3492


Gửi nhận xét