Tập trung mọi nguồn lực để đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối hoàn thành trong tháng 6/2024

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp chiều 8/7/2023 về việc phải hoàn thành đường dây 500kV từ Quảng Trạch ra Phố Nối trong vòng một năm và đưa vào vận hành trong tháng 6/2024, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các ban chuyên môn của EVN.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì cuộc họp với EVNNPT và các ban chuyên môn EVN về dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch ra Phố Nối vào chiều 8/7

Ngày 8/7/2023, ngay sau cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối để đảm bảo tiến độ cung cấp điện cho miền Bắc, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cũng đã chủ trì cuộc họp về các dự án này tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối gồm 4 dự án đường dây 500kV: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa, NMNĐ Nam Định I - Phố Nối. Đây là dự án lưới điện truyền tải có vai trò đặc biệt quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, cần nhanh chóng được triển khai thực hiện và đưa vào vận hành sớm nhất có thể để góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc các năm đến.

EVN sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án, trong đó Tổng giám đốc EVN làm trưởng ban, để chỉ đạo sát sao, thường xuyên liên tục trong quá trình thực hiện các dự án.

Tổng giám đốc EVN giao Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNNPT trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực triển khai một cách khẩn trương, hiệu quả và đồng bộ các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các dự án trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

EVNNPT cần khẩn trương lập kế hoạch tiến độ chi tiết triển khai dự án và kiến nghị các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các dự án trong tháng 6/2024, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong ngày 9/7/2023.

Chỉ đạo và tăng cường công tác giám sát của chủ đầu tư đối với các nhà thầu tư vấn, yêu cầu lãnh đạo cao nhất của các đơn vị tư vấn trực tiếp chỉ đạo và bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, tài chính,… để tổ chức thực hiện các công việc tư vấn được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định và yêu cầu trong quá trình triển khai 4 dự án nêu trên.

Chỉ đạo tư vấn thiết kế xem xét tính toán xây dựng phương án vận hành các dự án nêu trên có tính đến tiến độ triển khai các dự án đồng bộ liên quan, làm cơ sở để EVNNPT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền (nếu cần).

Đối với các ban chuyên môn của EVN, Tổng giám đốc EVN yêu cầu xử lý các công việc, văn bản liên quan đến các dự án tối đa không quá 01 ngày, các công văn đi cần ghi “Thượng khẩn” để được giải quyết nhanh, báo cáo ngay Tổng giám đốc nếu có vướng mắc.


  • 09/07/2023 01:11
  • PV
  • 7098