Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư...

Sáng ngày 14/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2023.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương..

Gần 3 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai khá toàn diện, chất lượng…

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao. Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối tăng từ 1.426.134 tỷ đồng lên 2.083.788 tỷ đồng (tăng 46,1%); lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối từ 122.275 tỷ đồng lên 213.836 tỷ đồng (tăng 73,5%); nộp ngân sách từ 217.828 tỷ đồng lên 242.744 tỷ đồng (tăng 11,4%); vốn chủ sở hữu từ 1.566.544 tỷ đồng lên 1.766.512 tỷ đồng (tăng 12,8%).

Tổng tài sản của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối tăng từ 2.762.548 tỷ đồng lên 2.937.467 tỷ đồng (tăng 6,3%), tổng tài sản của các ngân hàng trong Khối tăng từ 6.263.074 tỷ đồng lên 8.037.605 tỷ đồng (tăng 30,2%).

Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 968 nghìn tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 69 nghìn tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm, bằng 55% so với cùng kỳ năm 2022; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 122 nghìn tỷ đồng, đạt 68,8% kế hoạch năm, bằng 85,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến nay, 13/13 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III đều vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với mức đề ra. Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã đi đầu, nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động.

Đảng bộ Khối thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền đạt 1.228,1 tỷ đồng, thực hiện Nghị quyết 30a với 9,81 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các doanh nghiệp trong Khối đã tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với số tiền trên 35 tỷ đồng, tương đương 704 căn nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác của Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như: Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động có lúc, có nơi còn chưa nhạy bén; nội dung, hình thức, mức độ tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng Đảng và vai trò của doanh nghiệp nhà nước còn ít, hiệu quả chưa cao. Tiến độ thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp còn chậm; hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp vẫn chưa tương xứng với nguồn lực được nắm giữ. Còn một số dự án, doanh nghiệp yếu kém tồn đọng kéo dài chưa quyết tâm đề xuất xử lý dứt điểm; giải quyết vốn đầu tư chậm...

Trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại, ngoài các nghị quyết về nhiệm vụ công tác hằng năm, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo dõi tiến độ triển khai và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề đã ban hành. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Khối triển khai Nghị quyết trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhiều thách thức nhưng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối… đã phát huy nguồn lực, đóng góp cho nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh doanh của đất nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị, Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; xác định rõ thời cơ, thách thức, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, trong quá trình đó phải tiếp tục quan tâm, thúc đẩy công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; khẩn trương cơ cấu lại, đổi mới giúp các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước phát triển. Các tập đoàn, tổng công ty tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở các công ty mẹ, tập đoàn với các công ty con. Trong quá trình đó, quan tâm đến cơ chế, chính sách, đề xuất, kiến nghị của người lao động…

Link gốc