Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới

Đảng ủy EVN ban hành Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 17/7/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới”.

Các đơn vị cần tích cực tuyên truyền về những khó khăn, vất vả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn

Theo Nghị quyết, người đứng đầu đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác truyền thông; định kỳ, rà soát việc thực hiện kế hoạch công tác truyền thông, đối chiếu cập nhật, điều chỉnh theo thực tế diễn biến trong xã hội để kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh.

Trước mắt, Tập đoàn và các đơn vị thành viên rà soát xây dựng và cập nhật kế hoạch truyền thông năm 2019, hoàn thành trong tháng 8/2019.

Cấp uỷ các cấp tiếp tục quán triệt ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng những người làm truyền thông từ Tập đoàn đến cơ sở về bản lĩnh chính trị, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, trau dồi đạo đức, ý thức về sứ mệnh nghề nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông đại chúng, làm tốt công tác quảng bá hình ảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam; thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan thông tin, báo chí, các chuyên gia,… về các lĩnh vực của hoạt động Tập đoàn và đơn vị; chủ động xử lý phản hồi thông tin báo chí và khủng hoảng truyền thông;...


  • 30/07/2019 04:16
  • Xuân Tiến
  • 9429