Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 16/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Ngô Sơn Hải – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN (thứ 3 từ trái sang) tặng quà động viên CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả mưa bão, tháng 11/2021. Ảnh: Huyền Thương

Đảng ủy EVN yêu cầu cấp ủy các cấp xác định việc lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Cấp ủy các cấp cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong nhận thức và hành động.

Đưa công tác phòng ngừa, ứng phó giảm nhẹ thiệt hai do thiên tai vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tập đoàn và đơn vị với các nội dung cụ thể như: Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN; ký quy chế hoặc biên bản phối hợp giữa các đơn vị đóng trên địa bàn hoặc khu vực để kịp thời hỗ trợ.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông báo chí để thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác trước, trong và sau thiên tai. Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin cần thiết liên quan đến công tác PCTT&TKCN.

Kiện toàn Ban Chỉ huy và rà soát hiệu chỉnh quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho lực lượng tham gia trực tiếp công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác này sau mỗi sự kiện thiên tai lớn.