Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2022

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước

1.1. Ngày 15/4 và 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức để quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

1.2. Ngày 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, thời gian tới, tình hình quốc tế, trong nước sẽ tiếp tục còn nhiều biến động, khó lường; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Chính phủ tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nội dung trọng yếu nhằm phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Trước hết, phải ổn định môi trường đầu tư, trong đó đặc biệt là sự nhất quán, ổn định chính sách để nhà đầu tư yên tâm. Thủ tướng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân phối, lưu ký, mua bán trái phiếu doanh nghiệp; chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn.         

1.3. Chiều ngày 18/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá, dự thảo lần thứ nhất của đề án được xây dựng cơ bản dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; các nguyên tắc, đặc trưng, mục tiêu, quan điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được nêu trong Cương lĩnh 2011, Hiến pháp 2013, các nghị quyết của Trung ương, nhất là các Nghị quyết số 48, số 49 của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, thể hiện được tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước theo định hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tiếp tục khẳng định bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phát huy dân chủ.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Ngày 06/4/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022.

2.2. Ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá rõ hơn thực trạng, kết quả, hạn chế, nguyên nhân; trao đổi kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng viên, qua đó giúp các cấp ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt các giải pháp, phát triển đảng viên  đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu: Trong thời gian tới các cấp uỷ đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác phát triển đảng viên để cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức. Đổi mới chương trình rèn luyện đoàn viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương, đất nước…phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

2.3. Ngày 06/4/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

2.4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 4/2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đồng thời đề nghị đội ngũ cộng tác viên chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời thông tin về Khối theo quy định, đảm bảo khách quan, đầy đủ, chính xác; đề xuất các giải pháp hiệu quả để góp phần làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, giữ ổn định tình hình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Ngày 7/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức tọa đàm “15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007-11/4/2022). Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam có bài phát biểu tại tọa đàm. Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối DNTW cũng là 15 năm thành lập Đảng bộ EVN. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng bộ EVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả khá toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Đảng ủy EVN luôn quan tâm lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng. Công tác kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt việc rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo chuyên môn và các cấp ủy trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, khẳng định được vai trò nòng cốt và là lực lượng vật chất quan trọng giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước.

Trong thời gian tới, việc đảm bảo an ninh năng lượng sẽ có nhiều thách thức. Đảng ủy EVN sẽ nghiêm túc, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Khối; tổ chức triển khai đầy đủ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng ủy Khối đề ra; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của tập đoàn kinh tế nhà nước. Đảng ủy EVN tiếp tục lãnh đạo EVN điều hành tối ưu, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đóng góp tích cực hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

2. Ngày 14/4, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phiên đột xuất tháng 4/2022.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thông qua dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách đảm bảo than cho sản xuất điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2022. Hội nghị cũng nghe báo cáo một số nội dung chính của Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và nhiều nội dung quan trọng khác.

3. Để ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực làm nên thành tích chung của Đảng bộ cũng như khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức những năm tiếp theo, Đảng ủy Tập đoàn đã tặng Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn đối với 05 tập thể và 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Tập đoàn trong việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng Đảng ủy Khối DNTW năm 2021.

III. TIN THAM KHẢO

1.  Ngày 05/4/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng, giai đoạn đến năm 2030 nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực canh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Đề án 996).

2. Ngày 12/4/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Tự động hóa ngành điện trong xu thế chuyển đổi số.

Hội nghị là cơ hội để Tập đoàn và các đơn vị thành viên báo cáo kết quả đã thực hiện, đồng thời trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với các đối tác để tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng về tự động hóa và chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao. Tự động hóa quy trình sản xuất sẽ thúc đẩy và mang lại hiệu quả trong tác điều hành, vận hành hệ thống điện liên tục, an toàn, ổn định để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quyết tâm cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022, chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025.

3. Ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tổ chức Lễ triển khai thi công xây dựng công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối. Tham dự buổi lễ có các đồng chí về phía lãnh đạo tỉnh Lào Cai có: đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Văn Cài - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Thắng, các xã thuộc huyện Bảo Thắng nơi có đường dây đi qua. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc, các đồng chí Thành viên HĐTV, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc; Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo Ban QLDA Điện 1; đại diện nhà thầu, các đơn vị tư vấn. Đến dự còn có phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí và bà con nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Ban QLDA Điện 1 quản lý đầu tư xây dựng. Nhiệm vụ chính của dự án gồm: Giải tỏa công suất các nguồn thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận như Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, hỗ trợ nhập khẩu điện khi cần thiết; Giảm tải cho các đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa, Sơn La - Nho Quan hiện hữu, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phụ tải phát triển và an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia.

4. Ngày 21/4/2022, tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang. Trường PTDT bán trú tiểu học Mù Sang là công trình biểu tượng điển hình của việc EVN hỗ trợ tỉnh Lai Châu trong việc xóa đói giảm nghèo, là một trong nhiều công trình được EVN thực hiện tài trợ xây dựng theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ bắt đầu được triển khai từ năm 2008, nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của 20 tỉnh trên cả nước, trong đó EVN được phân công hỗ trợ cho 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu.

5. Ngày 22/4/2022 tại Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức “Hội nghị tổng kết Chương trình 30a, EVN hỗ trợ 03 huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ - tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2009 - 2021”.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đại diện các cơ quan: Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo các Sở Ngành của tỉnh Lai Châu, lãnh đạo các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên. Về phía lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc Tập đoàn, đồng chí Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lai Châu, Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát.

Từ năm 2009 đến nay, việc hỗ trợ của EVN cho 03 huyện nghèo trong giai đoạn 2009-2021 đã được thực hiện với tổng kinh phí hơn 980 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các mặt sau: (i) Phát triển lưới điện nông thôn, tập trung cho các xã, thôn, bản và hộ dân chưa có điện; (ii) Xóa nhà tạm; (iii) Xây dựng trung tâm đào tạo nghề, trường học nội trú, bán trú; (iv) Xây dựng “Nhà bán trú dân nuôi”; (v) Xây dựng nhà trẻ, nhà mẫu giáo; (vi) Đào tạo cho các sinh viên được cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường; (vii) Đào tạo khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng mô hình sản xuất; (viii) Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông thôn bản tại các xã xây dựng nông thôn mới; (ix) Các hỗ trợ khác (đồ dùng học tập, sách vở, quẩn áo, mua bảo hiểm y tế....).

6. Ngày 23/4, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã họp trao đổi nội dung hợp tác và ký biên bản phối hợp đảm bảo cung ứng than cho sản xuất điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sau khi trao đổi về tình hình cung cấp than cho các NMNĐ của EVN các tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch cấp than cho các tháng còn lại trong năm 2022, EVN và TKV đã thống nhất: TKV sẽ nỗ lực phấn đấu cấp bù lượng than chưa giao trong quý I theo khối lượng hợp đồng (tương ứng khoảng 800.000 tấn) trong các quý còn lại của năm 2022. Dự kiến, TKV sẽ cấp bù khoảng 300.000 tấn cho các NMNĐ của EVN trong quý II, tổng khối lượng than cấp trong quý II là 5,1 triệu tấn, trong đó tháng 4 sẽ đảm bảo khối lượng khoảng 1,8 triệu tấn. EVN và TKV thống nhất phối hợp thường xuyên về việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN năm 2022; hợp tác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp than; trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan và cùng báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

7. Ngày 27/4/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam năm 2021 (PCI 2021) dựa trên khảo sát gần 11.312 doanh nghiệp (hơn 10.127 doanh nghiệp tư nhân và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI). Đánh giá chung theo nội dung Báo cáo, trong 5 năm trở lại đây, những nỗ lực cải cách của Chính phủ đã đem lại thay đổi tích cực đến chất lượng môi trường kinh doanh tại Việt Nam qua cảm nhận và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp. Điện năng tiếp tục có điểm số cao nhất trong các lĩnh vực hạ tầng; các doanh nghiệp FDI tiếp tục đánh giá cao về lĩnh vực điện năng, trong đó các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại có đánh giá tích cực nhất cho yếu tố hạ tầng thiết yếu với hoạt động sản xuất kinh doanh này. Điện (4,69) và điện thoại (4,69) trên thang điểm 6, là hai lĩnh vực được các doanh nghiệp FDI đánh giá cao nhất trong năm 2021, đây cũng là hai lĩnh vực nhận được sự đánh giá tích cực của các doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Bên cạnh việc đánh giá chỉ số PCI về cơ sở hạ tầng, tiếp cận điện năng cũng tiếp tục được đánh giá cao về nỗ lực cải cách về môi trường kinh doanh. Cũng theo Báo cáo PCI 2021, tiếp cận điện năng là một trong hai lĩnh vực được đánh giá cao nhất về nỗ lực cải cách về môi trường kinh doanh với với 72,4% ý kiến đánh giá tích cực từ các doanh nghiệp. Để đạt được các kết quả khả quan về dịch vụ điện năng, trong những năm gần đây Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã liên tục thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ, đúng hướng đã từng bước nâng cao tiện ích và chất lượng dịch vụ cho người sử dụng điện. Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ của ngành Điện ngày càng tăng lên.

8. Từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 3/5/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5. Để đảm bảo cung cấp điện trong kỳ nghỉ lễ, ngay từ đầu tháng 4/2022, EVN và các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ. Đông thời, EVN và các đơn vị đã tổ chức phân công, ứng trực 24/24h để sẵn sàng xử lý các tình huống sự cố hệ thống điện, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị để xử lý sự cố.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Ngày 6/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Ngày 04/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

3. Ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐUK thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.  

4. Tháng 5/2022 có các sự kiện lịch sử quan trọng: 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu – lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902-05/5/2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2022), các chi bộ sinh hoạt theo nội dung tuyên truyền đã nêu trong Hướng dẫn số 08-HD/ĐU, ngày 17/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác thông tin, tuyên truyền năm 2002.

5. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng một số khẩu hiệu tuyên truyền tư tưởng xuyên suốt của Đảng và những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ngày 27/4/2022, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Công văn số 652-CV/ĐU, trong đó đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng một số khẩu hiệu tuyên truyền; rà soát, thay thế những khẩu hiệu cũ không còn phù hợp; bổ sung những khẩu hiệu mới để làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Khẩu hiệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.

6. Ngày 20/4/2022, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/ĐU về một số giải pháp cấp bách đảm bảo than cho sản xuất điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2022.

Xem file Tại đây.


  • 04/05/2022 11:18
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 6722