Tài liệu Hội thảo Thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam (ngày 27/2/2019)

SEMINAR ON PROMOTION OF ROOF-TOP SOLAR ENERGY IN VIETNAM

Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 2 năm 2019

Time & date: 8:00 AM, February 27th , 2019

Địa điểm: Hội trường Hòa Bình (tầng 4) - trụ sở EVN, 11 Cửa Bắc, Hà Nội

Avenue: Hoa Binh hall, 4th floor - EVN office, 11 Cua Bac str, Hanoi 

Tải toàn bộ tài liệu Hội thảo tại đây hoặc qua google drive

Please click the following link to download the Seminar materials: 

https://drive.google.com/open?id=1iJVw3idFTHQ8O2cJ3sEUZ5eiiq_75s9s


  • 19/02/2019 02:11
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • 350815