Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức về tình hình triển khai Nghị quyết 12 Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua 3 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì và truyền đạt thông tin chuyên đề tại Hội nghị. 

Doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội mà các thành phần kinh tế khác chưa làm được hoặc không muốn đầu tư, như hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thông tin liên lạc, hạ tầng đô thị và các công trình hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh,...

Sau hai năm thực hiện triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm; ưu tiên các văn bản pháp lý nhằm thể chế hóa nội dung Nghị quyết. Các bộ, ngành địa phương đã ban hành, hướng dẫn và tổ chức triển khai chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch trong giai đoạn 2017- 2020; xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các doanh nghiệp cần tự tin để có nhận thức đúng về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội; nhận diện được những việc khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ để từ đó đề xuất những cơ chế chính sách giúp cho các doanh nghiệp nhà nước nói riêng, kinh tế nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình, đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII một cách rõ ràng hơn, thiết thực hơn, giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới đạt được kết quả cao hơn.


  • 10/09/2019 08:34
  • Lê Việt
  • 6769