Sửa đổi thủ tục, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông - Vận tải rà soát sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành có nội dung liên quan đến các thủ tục thực hiện tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp.

Để triển khai thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp. Theo đó, thời gian tiếp cận điện năng được quy định rút xuống còn từ 33-41 ngày, trong đó thời gian thực hiện thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước tương ứng là từ 15-23 ngày, thời gian thực hiện thủ tục của các đơn vị điện lực là 18 ngày.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sau thời gian triển khai thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT và văn bản số 820/VPCP-KTN của Văn  phòng Chính phủ ngày 30/1/2015 về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, một số địa phương đã và đang triển khai khá tốt. Tuy nhiên, nhìn chung UBND cấp tỉnh hiện vẫn chưa ban hành các quy định về thời hạn giải quyết đối với các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện.

Đồng thời, quy trình thực hiện còn phát sinh một số thủ tục như xác nhận phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; cấp phép đối với đường điện qua rừng; đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường làm tăng thêm thời gian thực hiện tiếp cận điện năng. Bên cạnh đó, một số quy định vẫn chưa phù hợp với các quy định hiện hành...

Để khắc phục những hạn chế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông - Vận tải nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của các cơ quan chức năng để rà soát sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành có nội dung liên quan đến các thủ tục thực hiện tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 820/VPCP-KTN về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp, cụ thể là sớm ban hành các quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện theo quy định của các cấp có thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.


  • 17/06/2015 08:54
  • Theo Chinhphu.vn
  • 9138


Gửi nhận xét