Sơn La sẽ có thêm 1.200 MWp điện mặt trời trong giai đoạn 2020 - 2030

Đó là một trong các nội dung chính tại Đề án định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, vừa được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2403/QĐ-UBND (ngày 4/11/2020).

Dự kiến trong giai đoạn 2020 - 2030, tỉnh Sơn La sẽ phát triển thêm 1.200 MWp điện mặt trời, góp phần chủ động nguồn cung điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của đề án là định hướng phát triển nguồn năng lượng mặt trời đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế - xã hội đề ra và thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư phát triển năng lượng mặt trời, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất của tỉnh Sơn La; đồng thời là cơ sở để cập nhật nguồn và lưới điện vào quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và xác định phương án đấu nối các nhà máy điện mặt trời đến năm 2025 trong tỉnh vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn điện.

Theo nội dung đề án, giai đoạn 1 (đến năm 2025), Sơn La dự kiến phát triển 600 MWp điện mặt trời, trong đó có 500 MWp điện mặt trời mặt đất, 100 MWp điện mặt trời mái nhà. Các lưới điện cần bổ sung đến năm 2025 gồm lưới điện 220kV, 110kV, 35kV và 22kV với các dự án xây dựng có tiến độ được đồng bộ với tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời được đề xuất.

Giai đoạn 2 (đến năm 2030), Sơn La dự kiến tiếp tục phát triển thêm 500 MWp các nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt hồ hoặc bán ngập, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Mường La và Quỳnh Nhai và 100 MWp điện mặt trời mái nhà.

UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Công Thương cập nhật tổng công suất điện mặt trời của tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2045. Các dự án điện mặt trời cụ thể được bổ sung quy hoạch theo đúng quy định của luật trước khi tổ chức thực hiện; đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đầu tư lưới điện 220kV. Riêng phần lưới điện 110/35/22kV đấu nối các nhà máy điện mặt trời sẽ do chủ đầu tư các nhà máy thực hiện. Đồng thời, huy động các nguồn lực và có cơ chế chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án.

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Công thương tổ chức công bố định hướng phát triển điện mặt trời tỉnh Sơn La; xem xét, cung cấp thông tin về tiềm năng năng lượng mặt trời, giới thiệu địa điểm tiềm năng cho nhà đầu tư; đồng thời, nghiên cứu ban hành quy trình, thủ tục phát triển các dự án điện mặt trời một cách chi tiết, rõ ràng nhằm tạo môi trường đầu tư công bằng, thuận lợi; quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án điện mặt trời tại địa phương. 

Công ty Điện lực Sơn La báo cáo EVN, EVNNPT và EVNNPC để xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các trình lưới điện truyền tải theo các Quy hoạch đã được phê duyệt; tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ các quy định về hệ thống điện truyền tải và phân phối đã được ban hành.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

QD2403_UBNDSonLa.pdf


  • 24/11/2020 11:08
  • Phạm Tân
  • 1129