Sau năm 2023: Sẽ thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành Điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam. Theo đó, thị trường điện lực được hình thành và phát triển qua 3 cấp độ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kết cấu hạ tầng cũng như năng lực hoạt động của các đơn vị tham gia thị trường này.

Đến năm 2030 sẽ thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh theo Quyết định 63/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định quy định 3 cấp độ cụ thể như sau:

Cấp độ 1 - Thị trường phát điện cạnh tranh: Tiếp tục thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh đến hết năm 2014.

Cấp độ 2 - Thị trường bán buôn điện cạnh tranh được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn từ năm 2015-2016: Thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm;

Giai đoạn từ năm 2017-2021: Thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

Cấp độ 3 - Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, được chia thành 2 giai đoạn: 

Giai đoạn từ năm 2021-2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm;

Giai đoạn từ sau năm 2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

Quyết định 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định nguyên tắc hoạt động chung của thị trường điện lực như sau: Đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện cung cấp dịch vụ truyền tải điện. phân phối điện; Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực cung cấp dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực;

Các đối tượng tham gia thị trường điện phải trả phí, giá, khi sử dụng các dịch vụ điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, truyền tải điện, phân phối điện và các dịch vụ khác; Cơ quan điều tiết điện lực thực hiện điều tiết hoạt động điện lực trong thị trường điện lực.

Cơ cấu ngành Điện để hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Theo Quyết định, để hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, cơ cấu ngành điện phải đáp ứng 2 điều kiện.

Thứ nhất, giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện là đơn vị độc lập, không có chung lợi ích với các đơn vị tham gia thị trường điện.

Bên cạnh đó, Tổng công ty phát điện, các nhà máy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (trừ các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh do Nhà nước độc quyền quản lý theo quy định tại Điều 4 Luật điện lực) phải tách thành đơn vị phát điện độc lập, không có chung lợi ích với đơn vị bán buôn điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Đồng thời, tổng công suất đặt của một đơn vị phát điện không được vượt quá 25% tổng công suất đặt của các đơn vị phát điện tham gia thị trường điện.
 
Tổng công ty điện lực, công ty điện lực đáp ứng đủ các điều kiện, được lựa chọn để tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm, phải thực hiện tách bạch về tổ chức bộ máy và hạch toán của các bộ phận phân phối điện và bán lẻ điện.

Thứ hai, giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh, công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực được tổ chức thành đơn vị hạch toán độc lập. Đơn vị này phải thực hiện tách bạch về tổ chức bộ máy và hạch toán của các bộ phận phân phối điện và bán lẻ điện.

Cơ cấu ngành Điện để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, cơ cấu ngành Điện phải đáp ứng 2 điều kiện:

Giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm, bộ phận bán lẻ điện thuộc một số Công ty Điện lực đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm phải được tách thành đơn vị bán lẻ điện hạch toán độc lập;

Giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh, bộ phận bán lẻ điện thuộc Công ty Điện lực được tách thành đơn vị bán lẻ điện hạch toán độc lập.

Trách nhiệm của EVN

EVN có trách nhiệm trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV trực thuộc EVN đáp ứng yêu cầu tham gia thị trường theo các cấp độ. Đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ kinh phí cho việc hình thành các đơn vị mới tách ra độc lập và các hoạt động nâng cao năng lực và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động của thị trường điện lực các cấp độ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2013 và thay thế cho Quyết định 26/2006/QĐ-TTg ngày 26/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn văn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo file đính kèm.

QD63-2013-TTg.pdf


  • 12/11/2013 08:48
  • Lương Tiến
  • 5967


Gửi nhận xét