Quy trình thử nghiệm và công nhận ngày vận hành thương mại cho nhà máy điện gió và điện mặt trời

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1010/QĐ-EVN ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy trình thử nghiệm và công nhận ngày vận hành thương mại (COD) cho các nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2020 cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quy trình thử nghiệm và công nhận COD cho nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời.

Theo Quyết định 1010/QĐ-EVN, để đăng ký thử nghiệm COD, đơn vị phát điện phải hoàn thành ghép nối SCADA của nhà máy điện trước ngày tiến hành thử nghiệm.

Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi cấp điều độ có quyền điều khiển và Công ty Mua bán điện chương trình chạy thử nghiệm nhà máy điện không muộn hơn 20 ngày làm việc trước ngày tiến hành thử nghiệm công nhận COD.

Đơn vị phát điện đăng ký chính thức lịch chạy thử nghiệm, nghiệm thu với cấp điều độ có quyền điều khiển không muộn hơn 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến bắt đầu chạy thử nghiệm, nghiệm thu.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký lịch chạy thử nghiệm, nghiệm thu, cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm giải quyết và gửi phiếu đăng ký công tác thử nghiệm, nghiệm thu đã được giải quyết tới dơn vị phát điện.

Cấp điều độ có quyền điều khiển có quyền thay đổi kế hoạch thử nghiệm để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia và phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm nhưng phải thông báo cho đơn vị phát điện.

Cũng theo quyết định này, ngày công nhận COD cho nhà máy điện gió hoặc một phần nhà máy điện gió là một trong hai ngày sau (tùy thuộc vào ngày nào đến sau): Ngày chốt chỉ số công tơ sau khi hoàn thành thí nghiệm tin cậy; hoặc ngày đơn vị phát điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Đối với điện mặt trời, việc công nhận COD cho nhà máy điện hoặc một phần nhà máy điện chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành kiểm tra công suất đăng ký công nhận COD và không phát hiện bất thường. Ngày công nhận COD nhà máy điện hoặc một phần nhà máy điện là một trong hai ngày sau (tùy thuộc vào ngày nào đến sau): Ngày chốt chỉ số công tơ (sau khi hoàn thành thí nghiệm tin cậy) hoặc ngày đơn vị phát điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Quyết định này cũng thay thế Quyết định số 578/QĐ-EVN ngày 10/5/2019 của EVN về Quy trình thử nghiệm và công nhận COD cho nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời. 

Xem chi tiết Quy trình tại đây.
 


  • 13/07/2020 03:23
  • Nghi Viên
  • 174517