Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy EVN vừa ban hành công văn số 1366-CV/ĐU ngày 15/9/2023 về việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 39).

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 39, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải lên Trang thông tin điện tử Tập đoàn Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đơn vị có chi nhánh, trụ sở đóng chân trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực xây dựng, triển khai, củng cố mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An để thúc đẩy cùng nhau phát triển.

Xem Nghị quyết số 39 tại đây.