Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành công văn số 1667-CV/ĐU ngày 25/3/2024 về việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thế dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới (Kết luận số 70 - KL/TW); để kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 70 -KL/TW trong toàn hệ thống chính trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải lên Trang thông tin điện tử Tập đoàn Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 -NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Căn cứ vào Kết luận số 70-KL/TW để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính .

Chi tiết Kết luận số 70-KL/TW tại đây


  • 02/04/2024 03:06
  • PV
  • 3752