Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1930/QĐ-BCT (ngày 26/9/2022) về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ.

Quy trình này quy định về vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện Thác Mơ (sau đây gọi tắt là Quy trình).

Đối tượng áp dụng: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; đơn vị quản lý thủy điện Thác Mơ mở rộng; Các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước khác trên cùng lưu vực sông Đồng Nai; Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan trong công tác vận hành đập, hồ chứa thủy điện Thác Mơ; Các cơ quan, đơn vị liên quan để báo cáo, chỉ đạo.

Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên sau:

Trong mùa lũ: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Thác Mơ, không được để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra 220,8 m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm; Góp phần giảm lũ cho hạ du; Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện.

Trong mùa kiệt: Đảm bảo an toàn công trình; Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; Đảm bảo hiệu quả cấp nước và phát điện.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh1930BoCongThuong2022.pdf