Phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028”

Đề án "Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028” vừa được EVN ban hành tại Quyết định số 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 758/QĐ-EVN ngày 11/8/2016.

Đề án "Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028” có một số nội dung chính gồm: Yêu cầu về quản lý an toàn thông tin đối với các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa điều khiển; ciải pháp kỹ thuật, thiết kế định hướng đảm bảo ATTT cho các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa điều khiển giai đoạn 2023 – 2028.

Đề án được xây dựng nhằm rà soát, cập nhật, hiệu chỉnh Đề án "An toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa của EVN" đã ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-EVN ngày 11/8/2016.

Từ đó, đưa ra khuyến nghị về danh mục các quy định, chính sách an toàn an ninh thông tin cần phải có và đề xuất hiệu chỉnh, bổ sung, cập nhật mô hình kiến trúc và thiết kế định hướng cho các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam phù hợp với tình hình mới; đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của EVN và của Nhà nước, phù hợp với xu hướng công nghệ, tình hình hiện tại và định hướng phát triển CNTT giai đoạn 2023 – 2028 của EVN. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin và tham chiếu đến các tiêu chuẩn hiện hành của quốc tế và Việt Nam về an toàn thông tin