Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất III

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1843/QĐ-BTNMT (ngày 20/8/2020) phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất III” tại Trung tâm Điện lực Dung Quất.

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA Điện 1. Dự án có quy mô công suất khoảng 750MW, được xây dựng tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Quyết định, chủ đầu tư có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong qua trình vận hành dự án.

Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ và các quy phạm kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn hóa chất và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố hóa chất trong suốt giai đoạn vận hành Nhà máy;

Thiết kế cơ sở các công trình bảo vệ môi trường phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

Lập kế hoạch và đảm bảo các điều kiện cần thiết để phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo vệ môi trường và bồi thường thiệt hại đối với môi trường và xã hội nếu trong quá trình hoạt động (do lỗi của chủ dự án) gây ô nhiễm môi trường xung quanh và gây ra sự cố môi trường.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh1843BoTNMT2020.PDF