PC Yên Bái đào tạo cho CBCNV về Bộ quy tắc ứng xử văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) vừa hoàn thành ớp đào tạo về Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hơn 500 cán bộ công nhân viên (CBCNV bằng hình thức học trực tuyến trên hệ thống E-Learning.

Kết thúc khóa đào tạo, đã có tổng số 512 CBCNV tham gia và hoàn thành việc học tập, kiểm tra, đạt tỉ lệ 99,8% đạt 99,8% trên tổng số CBCNV- NLĐ tại đơn vị (Điểm tiến độ ≥ 85%, điểm hoàn thành bài học ≥ 85 điểm).

Khóa đào tạo về quy tắc ứng xử văn hóa của EVN đã giúp các học viên nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của CBCNV - NLĐ để thực thi nghiêm túc, có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa EVN, đưa các giá trị tiêu biểu của EVN thấm nhuần vào mọi hoạt động của đơn vị.

CBCNV của PC Yên Bái học tập bài giảng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của EVN trực tuyến trên hệ thống E.Learning

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN được Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký ban hành tại quyết định số 25 từ ngày 10/01/2023, gồm 02 chương và 38 điều, đây là kim chỉ nam, là tập hợp những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên trong EVN, tiếp nối truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn và hơn 130 năm đánh dấu sự ra đời và có điện ở Việt Nam.


  • 07/11/2023 04:30
  • Mai Ngọc Lương
  • 2960