PC Đắk Lắk: Hoàn thành công tác chuyển quyền điều khiển lưới điện 110kV

Hiện nay, 100% trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chuyển sang chế độ không người trực. Điều này đáp ứng được yêu cầu trong tiến trình xây dựng lưới điện thông minh. Đồng thời, thực hiện Thông tư 31/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) cũng làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành việc tiếp nhận quyền điều khiển lưới điện 110kV về đơn vị.

Đối với phần lưới điện 110kV, hiện PC Đắk Lắk đang quản lý 351km đường dây cùng 12 trạm biến áp 110kV. Các trạm này được bố trí trên địa bàn 8 huyện, thị xã và thành phố nhằm giảm bán kính cung cấp điện lưới trung áp, đảm bảo an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trước đó, quyền điều khiển các thiết bị trên đường dây và tại các trạm 110kV đều do Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3) thực hiện. Để thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương và chỉ đạo của EVN/EVNCPC về việc giao quyền điều khiển về cho các công ty điện lực, PC Đắk Lắk đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị nhân vật lực, sẵn sàng tiếp nhận quyền điều khiển lưới điện 110kV từ A3, kể từ 0 giờ 00 phút, ngày 01/10/2020.

PC Đắk Lắk được giao quyền điều khiển lưới điện 110kV kể từ 0 giờ 00 phút, ngày 01/10/2020

Trước đó, bộ phận điều độ của PC Đắk Lắk chỉ điều khiển thiết bị đến thanh cái 35 và 22kV. Theo Thông tư 31, phạm vi điều khiển được mở rộng đến các thiết bị của TBA 110kV bao gồm cả thiết bị đóng cắt phía 110kV của MBA. Do vậy, để triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, công ty đã kiện toàn, ban hành lại các quy trình, quy định để phù hợp với quy định mới, gồm: Quy trình phối hợp vận hành giữa PC Đắk Lắk và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3); quy trình vận hành và xử lý sự cố cho từng TBA 110kV không người trực; quy trình thao tác hệ thống điện Đắk Lắk; quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện Đắk Lắk. Đồng thời, đơn vị cũng thực hiện ban hành lại phiếu chỉnh định rơle, sơ đồ đánh số thiết bị. Trên cơ sở này, công ty đã rà soát, tính toán, ban hành lại các phiếu chỉnh định rơle theo phân cấp quyền điều khiển thiết bị mới.

Bên cạnh đó, PC Đắk Lắk cũng tổ chức các lớp bồi huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư SCADA, cán bộ phương thức, các điều độ viên, trưởng kíp vận hành tại trung tâm điều khiển, nhân viên tổ thao tác lưu động tại các trạm biến áp 110kV không người trực về một số quy trình, quy định liên quan. Qua đó, các CBCNV trực tiếp tham gia vận hành đã được củng cố các kiến thức, tìm hiểu sâu về các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác vận hành hệ thống điện khi chuyển quyền điều khiển về công ty.

Sau khi thực hiện việc tiếp nhận quyền điều khiển, về cơ bản, mọi công tác điều hành, vận hành hệ thống lưới điện và các trạm 110kV đều được thực hiện thuận lợi, theo đúng các quy trình, quy định ban hành. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp đơn vị tập trung và chủ động hơn trong công tác vận hành hệ thống điện. Mặt khác, đó cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ kỹ thuật, các điều độ viên của công ty học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ.

Link gốc