Nhiệt điện Hải Phòng: Thực hành tiết kiệm là việc xuyên suốt

Trong thời gian qua, bên cạnh việc không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng luôn chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi đây là chương trình xuyên suốt, đồng hành trong mọi hoạt động tại công ty.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đang làm chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng với công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD (tương ứng khoảng 24.000 tỷ đồng). Mỗi năm nhà máy sản xuất 7,2 tỷ kWh điện, doanh thu đạt khoảng 9.000 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm của công ty. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Trong đó, đơn vị xác định sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành, ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới, bảo đảm tiến độ các công trình đầu tư; công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng nhằm nâng cao hệ số khả dụng, nâng cao độ an toàn và tin cậy các tổ máy.

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản thông qua việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của công ty. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương đảm bảo tính khoa học, minh bạch, phù hợp với thị trường, tình hình của công ty, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng tới bảo đảm tốc độ tăng năng suất lao động.

Điều hành viên Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng trong ca trực, bảo đảm thiết bị vận hành an toàn, liên tục và kinh tế

Triển khai kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số mà công ty được giao. Trong đó, tập trung nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều sáng kiến hữu ích như cải tiến sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành, xử lý các công việc chuyên môn. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường ngành điện, số hóa hồ sơ, kiểm soát ô nhiễm, giám sát môi trường online đối với các chất thải...

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng xác định việc tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cần phải đi trước. Bên cạnh đó, công ty sẽ tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đầu tư có trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, bảo đảm danh mục dự án đầu tư theo đúng kế hoạch năm 2023.

Căn cứ Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá thường xuyên việc thực hiện chương trình, có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản, lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong sử dụng nguồn vốn.

Link gốc


  • 23/06/2023 10:29
  • Theo baodauthau.vn
  • 3835