Nghị quyết số 04-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2021

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU (ngày 2/3/2021) về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2021.

Công an tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Công ty Truyền tải điện 2 kiểm tra tuyến đường dây 500kV Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Kon Tum. Ảnh: Huyền Thương

Mục tiêu nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 28-NQ/TW (ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 có liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh.

Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nhằm tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự và đóng góp ngày càng hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của từng cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Đảng ủy EVN yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh) trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ, giải pháp công tác quốc phòng của Tập đoàn năm 2021.

Ban Chỉ huy quân sự Tập đoàn là cơ quan đầu mối, phối hợp với các ban của Tập đoàn thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy EVN kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của Tập đoàn để chỉ đạo kịp thời.


  • 17/03/2021 09:08
  • Xuân Tiến
  • 5569