Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-ĐU ngày 27/12/2019 về nhiệm vụ công tác năm 2020.

Theo đó, mục tiêu chủ yếu năm 2020 mà Đảng ủy EVN đề ra là tiếp tục chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

Trong đó, giải pháp chính nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tập trung công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng; làm tốt công tác cán bộ, nhân sự Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Tập đoàn điều hành tối ưu, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Tập trung lãnh đạo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Lãnh đạo triển khai sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020” có hiệu quả.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc bám sát nội dung Nghị quyết để cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Chi tiết Nghị quyết tại đây


  • 12/02/2020 04:14
  • Xuân Tiến
  • 12730