Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy EVN được khẳng định và nâng cao

Đó là khẳng định của bà Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hội nghị diễn ra ngày 10/7, tại Hà Nội.

Bà Đoàn Thị Hồng Nga khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn đã luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất - kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

Công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng ủy Tập đoàn đã có sự đổi mới về phương pháp, nội dung triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy EVN đã cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu đơn vị về công tác cán bộ.

Thực hiện bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức thành viên khác trong toàn Tập đoàn.

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ủy EVN diễn ra ngày 10/7

Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức Đảng, hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc đã đảm bảo sự tập trung, thống nhất, hiệu quả của Đảng ủy.

Trong thời gian tới, bà Đoàn Thị Hồng Nga đề nghị Đảng bộ EVN tiếp tục thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để trực tiếp truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình hoạt động của Tập đoàn và đơn vị đến CBCNV trong ngành Điện và xã hội.

Đảng ủy Tập đoàn đã đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đi vào nền nếp, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy EVN sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với doanh nghiệp/đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, từ đó củng cố và nâng cao niềm tin của người lao động đối với tổ chức đảng.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tổ chức đảng, doanh nghiệp/đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa Tập đoàn phát triển nhanh, bền vững.

Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị cao, nâng cao năng suất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, trọng tâm là đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. Cùng với đó, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW

- Gồm 21 tổ chức đảng trực thuộc với 3.751 đảng viên

- Có 2 tổ chức chính trị trực thuộc gồm: Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn