Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023, phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Quyết định nêu rõ, công tác ứng phó sự cố, thiên tai (ƯPSCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia rộng rãi, tích cực của nhân dân, có xét đến yếu tố vùng miền, được tổ chức từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các cấp, các ngành, địa phương nhằm xử lý kịp thời và hiệu quả.

Nâng cao năng lực ƯPSCTT và TKCN là biện pháp quan trọng để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thảm họa, sự cố, thiên tai gây ra, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Công tác ƯPSCTT và TKCN được tổ chức thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”; phát huy sức mạnh toàn dân, vai trò chủ động của lực lượng tại cơ sở với lực lượng vũ trang là nòng cốt; sự tham gia tích cực của cộng đồng kết hợp với sự chi viện, hỗ trợ của Trung ương, các địa phương khác và cộng đồng quốc tế.

Quyết định đặt ra mục tiêu, nâng cao hiểu biết và kỹ năng ƯPSCTT và TKCN cho cộng đồng; tăng cường tính chuyên nghiệp cho lực lượng chuyên trách và tính chủ động cho lực lượng tại chỗ; từng bước nâng cao hiệu quả ƯPSCTT và TKCN, giảm thiểu tổn thất về người và vật chất, góp phần ổn định kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng – an ninh. Đến năm 2030, hoàn thành 40% nội dung Đề án; đến năm 2045, hoàn thành Đề án.

Xem chi tiết tại đây