Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ EVN

Là nội dung Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 24/5/2021 của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đảng ủy EVN dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT năm 2020 diễn ra sáng ngày 2/12/2020. Ảnh: Huyền Thương

Đảng ủy EVN yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn cần tập trung thực hiện: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra; nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp; bảo đảm các cơ sở vật chất cho hoạt động công tác kiểm tra, giám sát.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu; tiếp tục chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát trong nội bộ và với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đoàn thể chính trị.


  • 27/05/2021 05:52
  • Xuân Tiến
  • 4316