Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Đó là nội dung chính cuộc trao đổi giữa PV Tạp chí Điện lực với ông Vũ Huy Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhân kỉ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2020).

Ông Vũ Huy Toàn

PV: Việc kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công việc này đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Vũ Huy Toàn: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế về công tác kiểm tra đến việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xây dựng chương trình hành động, kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm. Từ đó, định hướng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nắm bắt và triển khai thực hiện.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã kiểm tra 373 lượt tổ chức đảng và 1.475 lượt đảng viên; Giám sát 287 lượt tổ chức đảng và 1.320 lượt đảng viên; Các cấp ủy và chi bộ đã quyết định kỷ luật 75 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 9 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận có 09 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. 

Trong suốt nhiệm kỳ, việc thi hành kỷ luật Đảng trong các tổ chức đảng trực thuộc được thực hiện đúng quy trình, quy định. Vì vậy, Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp không nhận được đơn, thư khiếu nại về kỷ luật đảng. Từ kết quả trên cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đảng bộ và đảng viên đã được thực hiện theo đúng quy trình, chất lượng các kỳ kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

PV: Một trong những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng chương trình hành động như thế nào thưa ông? 

Ông Vũ Huy Toàn: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến các cấp ủy, đảng viên trong toàn Tập đoàn. Xây dựng các văn bản hướng dẫn các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn) đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của các tổ chức đảng, đơn vị, mang tính khả thi cao và thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

Đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ phải bảo đảm nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ theo quy trình và thẩm quyền được quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, khiếu nại kỷ luật đảng và tham mưu cho cấp ủy đảng nghiên cứu, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. 

PV: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn có những giải pháp gì, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng?

Ông Vũ Huy Toàn: Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên, thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra sẽ đề nghị bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đó.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, phù hợp với thực tế công tác của các đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ “lãnh đạo có kiểm tra, kiểm tra có chương trình, kế hoạch”. 

Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục việc chấp hành Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt đảng của cấp ủy và tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên tại đơn vị và giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú. Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các tổ chức đảng trực thuộc. 

PV: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí, Ủy ban Kiểm tra có những giải pháp cụ thể nào trong tuyên truyền và giám sát, đảm bảo sự trong sạch trong Đảng?

Ông Vũ Huy Toàn: Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và quán triệt thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Tập đoàn về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ động cập nhật, rà soát các quy định về kiểm soát về xung đột lợi ích, kiểm toán nội bộ và các quy định khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với quy định. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng; tăng cường các hình thức tuyên truyền, biểu dương các tập thể, các điển hình tiên tiến qua kênh truyền thông bằng hình ảnh EVNNews, ấn phẩm, trang thông tin điện tử nội bộ của Tập đoàn và các đơn vị. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật và Tập đoàn khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị mình quản lý, phụ trách.

PV: Xin cảm ơn ông! 


  • 16/11/2020 02:16
  • Theo Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 2091